1. ÜLDINE 
Üldtingimused sätestavad Patsiendi/ Kliendi ja Füsioteraapiakeskuse (KI Therapy OÜ) vahelised õigused ja kohustused. 
1. Füsioteraapiakeskus osutab Klientidele füsioteraapia  (vt kodulehel täpsemalt "teenused"), personaaltreeningu ja  esteetilise meditsiini teenuseid.

1.2. Füsioteraapiakeskus osutab teenuseid Kloostrimetsa tee 29, Pirita Perearstikeskuses. Koduvisiidil osutatakse teenust Kliendi kodus.

1.3. 
Klient mõistab, et teraapia tulemuslikkus on individuaalne. Füsioteraapiakeskus ei anna, ega tohi anda, lubadusi ühegi osutatava teenuse efektiivsuse, edukuse ega paranemise prognoosi osas. 

2. 
LEPINGU SÕLMIMINE, AJA BRONEERIMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

2.1.T
eenuse osutamise leping loetakse Füsioteraapiakeskuse ja Kliendi vahel sõlmituks hetkest, mil Klient broneerib, või broneerib Klienti abistav esindaja, Füsioteraapiakeskuses vastuvõtuaja.
2.2. Vastuvõtuaega saab broneerida kodulehel www.fysioteraapiakeskus.ee/broneeri aeg; telefonitsi  üldnumbril  +372 556 21 881;   e-kirja teel info@fysioteraapiakeskus.ee;  Füsioteraapiakeskuse töötajate individuaalsetel telefonide (vt "Kontaktid") kaudu;   indiiduaalsetel e-posti aadresside (vt "Kontaktid") kaudu.
2.3. Telefoni teel, broneeringusüsteemi kaudu või e-kirja teel aja broneerimisel nõustub Klient Üldtingimustega.  

2.4. Vastuvõtu toimumise ajal Füsioteraapiakeskuse Töötajad telefonile vastata ei saa. Füsioteraapiakeskus helistab Kliendile tagasi esimesel võimalusel.  Füsioteraapiakeskusesse helistamine 
on Kliendile tasuta, helistajal tuleb tasuda vaid kõneminuti hind vastavalt tema telefonioperaatori kehtestatud hinnakirjale.
2.5. Olenevalt
 Teenuse osutamisega seotud kulude ja turuhindade muutumisest on Füsioteraapiakeskusel õigus igal ajal ühepoolselt Teenuste hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks Füsioteraapiakeskuse ruumides ja Füsioteraapiakeskuse kodulehel www.fysioteraapiakeskus.ee. Kliendile, kes on teinud broneeringu enne hinnakirja muutmist, kuid kasutab Teenust pärast hinnakirjas muudatuse tegemist, kehtib broneeringu tegemise hetkel kehtinud hinnakiri.
2.6. Teenuse eest saab tasuda Füsioteraapiakeskuses kohapeal  sularahas või pangakaardiga; Stebby keskonna piletiga, Füsioteraapiakeskuse kinkekaardiga.

2.7. Füsioteraapiakeskus ei vastuta andmeside ja sideteenuste toimimise eest ega teenuse täielikkuse, täpsuse või katkestusteta toimimise eest ning osutab Teenuseid, nagu need on kättesaadavad. Füsioteraapiakeskusel või tema esindajatel on õigus piirata või peatada erinevate broneeringu viiside kasutamist vastavalt Teenuse osutamise kanalit, näiteks ülekoormuse või muude tehniliste põhjuste või hooldustööde, kahtlustatava väärkasutamise, ühenduse probleemide või muudel Füsioteraapiakeskusest mittesõltuvate asjaolude tõttu.


3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE

 3.1.  
Kui Klient ei saa broneeritud ajal Teenust kasutada ja soovib broneeritud ajast loobuda ning broneeringu tühistada, kohustub Klient broneeringu tühistama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeritud aega.
3.2. Broneeringut saab tühistada broneeringusüsteemis; otse terapeudi e-posti kirjutades; otse terapeudi telefonil helistades või -SMS teel. 

3.2. Kui Klient ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega ega ilmu broneeritud ajal Teenuse osutaja juurde, on Füsioteraapiakeskusel õigus esitada Kliendile arve vastavalt hinnakirjale.
3.3. Füsioteraapiakeskusel on õigus nõuda Kliendilt tasu vastavalt hinnakirjale kui  vastuvõtt katkestatakse Kliendi initsiatiivil.

4. BRONEERINGU TÜHISTAMINE FÜSIOTERAAPIAKESKUSE POOLT JA TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

4.1. 
Füsioteraapiakeskusel on õigus tühistada Kliendi tehtud broneering ning teha Kliendile ettepanek broneeringut muuta, kui:
4.1.1 Füsioteraapiakeskusele saab teatavaks, et Teenuse osutamiseks vajalik Füsioteraapiakeskuse esindaja ei ole Teenuse osutamiseks broneeritud ajal ettenägematu töökorraldusliku asjaolu tõttu, näiteks haigestumine või meditsiiniseadme rikke tõttu või muudel olulistel põhjustel, võimeline broneeritud ajal Teenust osutama;
4.1.2.  Klient hilineb Vastuvõtule enam kui 10 minutit;

4.1.3.  Füsioterapiakeskusele saab teatavaks asjaolu Kliendi tervisliku seisundi kohta, mida arvesse võttes on broneeringu tühistamine mõistlik;

4.1.4.Füsioteraapiakeskusele 
saab teatavaks muu asjaolu, mis takistaks Teenuse nõuetekohast osutamist.
4.2. Füsioteraapiakeskus teavitab Klienti broneeringu tühistamisest, helistades Kliendile broneeringus märgitud numbril või informeerides Klienti e-kirja teel esimesel võimalusel, viidates broneeringu tühistamise alusele ja tehes Kliendile ettepaneku broneerida Teenuse kasutamiseks uus aeg.

4.3.  Füsioteraapiakeskusel on õigus Kliendile Teenuse osutamisest keelduda või lõpetada Teenuse osutamine, kui:

4.3.1.  Klient soovib saada Teenust, mille osutamine ei ole (arsti)teaduslikult põhjendatud;

4.3.2.  Klient soovib saada Teenust, mille osutamine tooks tema tervisele kaasa suurema riski kui Teenuse osutamata jätmine;

4.3.3.  Klient soovib saada Teenust, mille osutamine võib seada ohtu Füsioteraapiakeskuse esindaja või kolmanda isiku tervise;

4.3.4.  Klient soovib täiendavaid Teenuseid, mille osutamiseks Füsioteraapiakeskusel  kompetents puudub;

4.3.5.  Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad Üldtingimustest, Kliendile edastatud täiendavatest juhenditest ja suulistest juhistest või õigusaktidest;

4.3.6.  Klient ei avalda
Füsioteraapiakeskusele  Teenuse osutamiseks vajalikku teavet; 

4.3.7.  Füsioteraapiakeskuse esindajal ei ole võimalik Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda või Kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib Teenus osutuda Kliendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;

4.3.8.  Klient ei pea kinni Füsioteraapiakeskuse sisekorrareeglitest, mh helisalvestab, filmib või pildistab Füsioteraapiakeskuse esindajat ilma nõusolekuta;

4.3.9. Kliendil esinevad vastuvõtule tulles Füsioteraapiakeskuse esindaja hinnangul joobele viitavad tunnused;

4.3.10. Klient käitub Füsioteraapiakeskuse  esindajaga ebaviisakalt, provotseerivalt;

4.3.11. Klient rikub Teenuse osutamise eest Füsioteraapiakeskusele tasu maksmise kohustust;
4.3.12. Klient taotleb talle Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Füsioteraapiakeskus ja Klient teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd;

5.2.  Füsioteraapiakeskusel on lisaks teistele Üldtingimustes toodud õigustele õigus:

5.2.1.  saada Kliendilt informatsiooni, mis on vajalik broneeritud Teenuse osutamiseks, ja edastada Kliendile Teenuse kasutamisega seotud informatsiooni;

5.2.2.  nõuda Teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral Kliendilt viivist suuruses 0,5% õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni Teenuse tasu täieliku tasumiseni;

5.2.3.  tühistada broneeringuid kooskõlas käesolevate Üldtingimustega;

5.2.4.  võtta vastu Kliendi ettepanekuid ja tagasisidet seoses Teenuste osutamisega;

5.2.5.  edastama Füsioteraapiakeskusele tõest informatsiooni ja asjaolusid, mis on vajalik kohaseks Teenuse osutamiseks ja mis võivad mõjutada Teenuse osutamist, sh informatsiooni tarvitatavate ravimite, eelsoodumuste, ebatervislike harjumuste jms kohta;

5.3.  KLIENDIL ON ÕIGUS:

5.3.1.  saada broneeritud ajal nõuetele vastavat Teenust,  Teenuse osutamiseks kohase hoolega ning kooskõlas õigusaktidega;

5.3.2.  tühistada broneeritud aeg koosõlas Üldtingimustega;

5.3.3.  esitada ettepanekuid ja anda tagasisidet Füsioteraapiakeskusele;

5.3.4.  pöörduda enda õiguste kaitseks järelevalveasutuste ja muude vaidlusi lahendavate asutuste poole.


6. FÜSIOTERAAPIAKESKUS KOHUSTUB
:

6.1. käituma Kliendiga viisakalt ja lugupidavalt;

6.2. osutama Kliendile broneeritud Teenust broneeritud ajal, välja arvatud, kui esinevad Teenuse osutamisest keeldumise või Teenuse osutamise lõpetamise asjaolud;

6.3. teavitama Klienti tema tervisega seotud asjaoludest, ravi käigust ja tulemustest, pakutava Teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest Teenusest ning raviarstilt info saamise võimalustest nii enne Teenuse osutamist kui ka selle ajal;

6.4. hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku, terviseseisundi ja muude asjaolude kohta, välja arvatud juhul, kui selliste andmete jagamine toimub kooskõlas Üldtingimuste ning muude isikuandmete töötlemise põhimõtetega, millega Klient on nõustunud, või kui viidatud andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest või kui andmete edastamine on vajalik nõuetekohaseks Teenuse osutamiseks;

6.5. edastama Teenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed, sh Kliendi terviseandmed, kehtivate õigusaktidega ettenähtud alusel ja korras Kliendi perearstile, Töötukassale, kindlustusettevõtetele jms;

6.6. Teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama;

6.7. andma hea tervise ja elukvaliteedi tõstmise eesmärgil Kliendile tervisealast teavet.

KLIENT KOHUSTUB: 

6.8.  vastutama broneerimisel edastatud andmete (sh telefoninumber, e-posti aadress) õigsuse eest;

6.9.  teisele isikule Teenusele broneeringu tegemisel andma Füsioteraapiakeskusele  teada, kes on tegelikkuses Teenuse saaja, edastama vastavad andmed (sh Teenuse saaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) ning vastutama edastatud andmete õigsuse eest;

6.10.  andma teada muudest asjaoludest, mis võivad Teenuse osutamisel omada tähtsust, ja osutama Füsioteraapiakeskusele kaasabi, mida Füsioteraapiakeskus Teenuse osutamiseks vajab (puue, haigusseisundist tulenev erivajadus, keelebarjäär jms);

6.11.  kinni pidama Füsioterapiakeskuse kehtestatud juhenditest, instruktsioonidest ja muudest Kliendile teatavaks tehtud nõuetest seoses Teenuse kasutamisega;

7. TEENUSE OSUTAMISE ERITINGIMUSED

7.1.  Füsioteraapiakeskus osutab Kliendile Teenust üksnes Kliendi nõusolekul. Füsioteraapiakeskus eeldab, et Klient on teadlikult Vastuvõtule aja broneerimisega avaldanud nõusolekut Teenuse saamiseks.

7.2.  Füsioteraapiakeskusel on õigus küsida Kliendilt enne teatud Teenuste osutamist kirjalikus või e-kirja vormis eraldi nõusolekut. 

7.3.  Piiratud teovõimega Kliendi seaduslikul esindajal (näiteks alaealise lapse vanemad) on õigus anda Kliendi eest teavitatud nõusolek Teenuse osutamiseks niivõrd, kuivõrd Klient ei ole võimeline ise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Kui piiratud teovõimega Kliendi seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselgelt Kliendi huve, ei või Füsioteraapiakeskus seda järgida.

8. VASTUTUTUS

8.1.  Füsioteraapiakeskus ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh Kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise tulemusel;

8.2. Füsioteraapiakeskus ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on Klienti enne Teenuse osutamist teavitatud ning Klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Füsioteraapiakeskus töötleb Teenuste osutamise käigus või muul viisil kogutud Kliendi isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õigusaktidele;

Täpsemad isikuandmete töötlemisega seotud tingimused on sätestatud Füsioteraapiakeskuse Üldtingimustes.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1.  Füsioteraapiakeskusel on igal ajal õigus käesolevaid Üldtingimusi ühepoolselt muuta.

10.2.  Käesolevate Üldtingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11. KOGUTAVAD ISIKUANDMED

Isikuandmete vastutav töötleja on KI Therapy OÜ kes järgib andmete töötlemisel vastavaid õigusakte.

Füsioterapiakeskus töötleb järgmisi Kliendi isikuandmeid:

Isiku tuvastamine: Ees- ja perekonnanimi, isikukood. Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Teenuse osutamiseks.

Kontaktandmed:  Telefoninumber, e-posti aadress. Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Kliendiga ühenduse võtmiseks, sh Teenusega seotud täiendavate juhiste ja instruktsioonide edastamiseks enne ja pärast Teenuse osutamist. Samuti ka edastamiseks Füsioteraapiakeskuse poolt kasutatavale broneeringusüsteemile edastamaks Kliendile meeldetuletusi visiidi toimumise kohta.

Terviseandmed: Andmed Kliendi tervisliku seisundi kohta, sh andmed, millist arsti Klient on külastanud või soovib külastada; andmed Kliendile osutatud Teenustest ning nende Teenuste raames Kliendilt kogutud andmed; andmed Kliendi poolt tarvitatavate ravimite kohta; samuti Teenuse osutamiseks tehtud röntgenpildid ja/või muud kliinilised pildid. Terviseandmete koosseis ja ulatus, mida Füsioteraapiakeskus konkreetsel juhul töötleb, sõltub suuresti Kliendi poolt valitud Teenusest. 

Teenuse dokumenteerimiseksKasutamine:  Teenuse osutamise kavandamiseks, sh haiguse või vigastuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

11.1 KAAMERA KASUTAMISE TEADE

Kloostrimetsa tee 29 majas on videovalve. Füsioteraapiakeskuse kasutatavate kabinettide juurde üldkasutatavasse koridori on paigaldatud valvekaamera, mille eesmärgiks on: 

11.1.1 Vara turvalisuse tagamine (sh nii Füsioteraapiakeskusele kuuluva vara ja muu vara kui ka Kliendi vara turvalisuse tagamine);

11.1.2 Toimepandud süütegude ja rikkumiste tuvastamiseks ning väljaselgitamiseks.

11.1.3. Füsioteraapiakeskus kasutab kaamera salvestist rangelt nimetatud eesmärkidel.

11.1.4. Füsioteraapiakeskuse poolt paigaldatud kaamera salvestatud ja kogutud isikuandmeid säilitatakse 30 päeva ja kasutatakse enda õigustatud huvide kaitseks. Kaamera vaatevälja jäänud informatsioon kustutatakse automaatselt 30 päeva möödudes.

11.1.5. Kaamera salvestised salvestatakse piiratud juurdepääsuga kettal millele on juurdepääs ainult Füsioteraapiakeskuse juhatajal. 

11.1.6. Füsioteraapiakeskusel on õigus edastada videosalvestist:

- politseile ja teistele õiguskaitseorganitele;

- Füsioteraapiakeskuse juriidilistele nõustajatele;

12.  ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

12.1.  Füsioteraapiakeskus ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik;

12.2.  Tervishoiueenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Füsioteraapiakeskus:

12.2.1.  Ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid säilitatakse reeglina 30 aastat Kliendile osutatud Tervishoiuteenuse andmete kinnitamisest;

12.2.2.  Teenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat;

12.2.3.  Kliendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest;

12.2.4  Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

12.2.5. Kaamera vaatevälja jäävate  isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel järgitakse kehtivaid õigusakte.  Kaasnevate küsimuste või probleemide korral pöörduda Füsioteraapiakeskuse  juhataja poole. 

Kaebused ja ettepanekudKliendi, tema vanema või eestkostja esitatud kaebusega või ettepanekuga seotud andmed, sh broneeringu number, millega seoses on ettepanek või kaebus esitatud, millise Teenusega seoses on ettepanek või kaebus esitatud, Füsioteraapiakeskuse töötaja nimi, kelle tegevusega seoses on kaebus esitatud.